Wat is de gedifferentieerde WGA-premie?

Je kunt ervoor kiezen om je personeel mee te laten betalen aan de WGA-premie. Het gaat om maximaal 50 procent van de premie WGA. De bijdrage van je werknemer gaat af van zijn brutoloon en moet je op zijn loonstrook vermelden als ‘premie Whk’ of ‘gedifferentieerde premie Whk’.

Wat is gedifferentieerde premie WHK 2020?

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is voor alle takken van bedrijf en beroep gelijk, er is een gemiddeld percentage vastgesteld; De gemiddelde WGA-premie stijgt met 0,01 procentpunt en is in 2020 0,76 procent; De ziektewetpremie stijgt met 0,09 procentpunt en is in 2020 naar 0,52 procent.

Wat is WHK premie 2021?

De gemiddelde ZW premie stijgt van 0,52% in 2020 naar 0,58% in 2021. Dat is een stijging van ruim 11%. Volgens UWV zal 68% van de bij UWV verzekerde werkgevers te maken krijgen met een stijging van de ZW premie. Vooral de ‘vervuiler’ gaat fors meer betalen.

Wat zijn uitkeringslasten?

Instroom in de Ziektewet en/of WIA. Na 2 jaar ziekte komt de (ex-)werknemer bij het UWV voor zijn of haar WIA-beoordeling. U betaalt deze uitkeringslasten indirect middels de gedifferentieerde premie werkhervattingskas, welke u jaarlijks vanuit het UWV ontvangt.

Waaruit bestaat WHK premie?

De Whk is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Iedere werkgever is standaard verplicht verzekerd voor de Whk via het UWV, maar voor (een deel van) de Whk is het ook mogelijk om eigenrisicodrager te worden.

Wie betaald WIA premie?

De werkgever betaalt zelf de premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en WIA). Hij houdt deze premie dus niet in op het loon van de werknemer.

Hoe wordt premie WHK berekend?

Bent u een grote werkgever (loonsom hoger dan € 3.530.000,–) dan betaalt u een gedifferentieerde premie binnen een bandbreedte van een minimale en een maximale premie….Premies werkhervattingskas (Whk) voor grote werkgevers.

Minimale premie Maximale premie
WGA 0,21% 3,36%
Ziektewet 0,17% 2,72%

Wat is ZW premie?

De bedoeling van premiedifferentiatie Ziektewet (ZW) en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is om werkgevers nog meer verantwoordelijk te maken voor het tegengaan van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid enerzijds en re-integratie anderzijds.

Wat is de premie WHK?

Whk is de afkorting van Werkhervattingskas. De Whk is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Wat valt onder WHK?

Whk is de afkorting van Werkhervattingskas. De Whk is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). ZW-flex voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren.

Wat is Werkhervattingskas 2020?

Wat is de Werkhervattingskas (Whk)? De Werkhervattingskas (Whk) is een premie die werkgevers berekenen over het premieplichtige loon van werknemers en vervolgens afdragen aan de Belastingdienst.

Hoeveel betaal je aan WW premie?

Lage WW-premie: 2,94% Hoge WW-premie: 7,94%